Klauzula RODO

Nowa Polityka Prywatności Agencji B2B, czyli Klauzula RODO 

Informujemy, że z dniem 25 maja 2018 roku, weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO), w związku z czym Nasza agencja musiała podjąć decyzję o zmianie polityki prywatności (głównie w kwestii przetwarzania danych osobowych jej klientów, współpracowników, itd.). Nałożony został na Nas również obowiązek publicznego podania do wiadomości poniższych informacji: Koniecznie zapoznaj się z nimi i przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane? 

 

Tożsamość administratora danych osobowych 

Administratorem Waszych danych osobowych jest Agencja Marketingu Biznesowego B2B Connection Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Świdniku (21-040) przy ul. Wincentego Witosa 5 lok.1, posiadająca główną siedzibę w Toruniu (87-100) przy ul. Michała Sczanieckiego 6/23.

Dane kontaktowe do Administratora Danych Osobowych

Z Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych przez naszą agencję możesz się skontaktować poprzez przesłanie stosownej wiadomości drogą mailową pod adres biuro@b2bconnection.eu, lub tradycyjnie za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres głównej siedziby agencji, czyli:
Toruń (87-100), ul. Michała Sczanieckiego 6/23.


Dane kontaktowe do Inspektora 

Administrator Danych Osobowych zgodnie z zapisami RODO wyznaczył osobę do której należy rola Inspektora Ochrony Danych Osobowych, na którą wybrany został Współwłaściciel i Wiceprezes Agencji Marketingu Biznesowego – Pan Piotr Drewniak, z którym możesz się kontaktować drogą mailową pod adres piotr@b2bconnection.eu.  W jego kompetencjach leży zajmowanie się i rozwiązywanie bezzbędnej zwłoki wszystkich spraw dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z powyższą czynnością przez Naszą agencję.


Cele i podstawa prawna przetwarzania przez Nas – Twoich
danych osobowych 

Twoje dane osobowe zgromadzone w bazie danych Naszej agencji przetwarzane będą wyłącznie w celach ustalonych między stronami współpracy (Agencją, a Tobą czy Tobą, a Agencją) zgodnie z RODO, w oparciu
o Ustawę z dnia 6 września 2001 r. o Dostępie do Informacji Publicznej. 


Odbiorcy Twoich danych osobowych lub kategorie takich obiorców

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane przez Naszą agencję partnerom ściśle współpracującym z nią, którzy wspierają Nas lub mogą pomóc w realizacji celów ustalonych przez strony (Agencję i Ciebie
czy Ciebie i Agencję). Jednak zastrzegamy, że w takiej sytuacji na bieżąco będziesz o wszystkim informowany przez koordynatora danego projektu. 

Okres przechowywania przez Naszą agencję Twoich danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane przez Naszą agencję przechowywane będą i wykorzystywane przez okres nieznany (tzw. czas nieokreślony). Jednak możesz zawsze skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych lub bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych i po złożeniu odpowiednich dokumentów w bazie przy wpisie odpowiadającym Twojej firmie zaznaczona będzie informacja z datą i podstawą na podstawie której zabrania się Nam dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych.

Twoje prawa względem przetwarzanych przez Nas Twoich danych osobowych

Przysługuje Ci prawo do: 

      • Pełnego dostępu do zapisanych w bazie Naszej agencji Twoich i wyłącznie Twoich danych osobowych.
      • Żądania jak najszybszej ich aktualizacji zgodnie ze stanem faktycznym.
      • Żądania całkowitego i trwałego ich usunięcia. Również z prośbą o nie wykorzystywanie ich w przyszłości


Skargi, uwagi oraz sugestie do Organu Nadzorczego 

Przysługuje Ci także pełne prawo do wniesienia skargi, przekazania uwag lub/oraz sugestii do Organu Nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w danym państwie członkowskim Unii Europejskiej zarówno ze względu na: miejsce stałego lub czasowego pobytu, miejsce pracy lub kraj w którym jest zarejestrowana firma. W Naszym przypadku zarówno jeśli chodzi o Agencję i Ciebie, to mowa tu o Polsce.

Organ Nadzorczy w PL: 
Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2
Telefon kontaktowy: +48 22 531 03 00
Fax: +48 22 531 03 01

 

Stan prawny na:
2019-06-03 17:20