POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI
AGENCJI MARKETINGU BIZNESOWEGO B2B CONNECTION


 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AGENCJA MARKETINGU BIZNESOWEGO B2B CONNECTION Sp. z o.o.
  z siedzibą w Świdniku przy ul. Wincentego Witosa 5/1, wpisana do

  Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
  Miasta Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
  VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000608106. Kapitał zakładowy 5 000,00 zł opłacony w całości. 
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane zgodnie z najwyższym poziomem bezpieczeństwa wyłącznie w celu jak najszybszej i bezproblemowej realizacji świadczonych usług (podstawą przetwarzania danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony – przede wszystkim klientami agencji).
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania zamówionych usług, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 4. Przysługuje Pani/Panu pełne prawo do żądania od administratora dostępu do przekazanych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.
 6. Podanie danych jest całkowicie dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do poprawnej realizacji zamówionych usług.


Copyright © 2021. Wszystkie prawa zastrzeżone