Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Postanowienia niniejszej polityki prywatności mają charakter czysto informacyjny.

2. Administratorem danych gromadzonych przez Agencję Marketingu Biznesowego B2B Connection sp. z o.o., jest Piotr Drewniak, współwłaściciel i wiceprezes zarządu agencji, wpisanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 7123310256, z siedzibą przy ul. Wincentego Witosa 5 lok.1, 21-040 Świdnik (woj. lubelskie).

3. Administrator oświadcza, że gromadzi dane osobowe swoich klientów zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, a zwłaszcza zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, przy zachowaniu środków ochrony wymaganych przez te przepisy.

4. Zbiory danych osobowych gromadzonych przez Administratora podlegają zgłoszeniu Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

II CEL GROMADZENIA DANYCH I ICH ZAKRES

1. Dane gromadzone są w celu realizacji zawieranych z Klientem umów na wykonanie danych usług.

2. Dane gromadzone są w celach marketingu bezpośredniego, polegającego na nadsyłaniu stałej informacji handlowej o ofercie agencji (newsletter).

3. Dane gromadzone w celu, o którym mowa w ust. 2, podlegają gromadzeniu tylko w oparciu o wyraźnie wyrażoną zgodę Klienta/Klientki na otrzymywanie takiej informacji. Może on/ona w każdej chwili swoją zgodę cofnąć.

4. Dane przesłane w związku z realizacją umów obejmują najczęściej takie dane jak:
– imię i nazwisko klienta/klientki,
– nazwa firmy i adres siedziby,
– adres do realizacji (jeśli jest inny niż adres siedziby),
– adres poczty elektronicznej (e-mail),
– numer telefonu kontaktowego lub imię i nazwisko i numer telefonu do osoby koordynującej zamówienie ze strony Klienta/Klientki.

III OCHRONA i DOSTĘP DO DANYCH

1. Administrator podejmuje działania na rzecz ochrony zgromadzonych danych osobowych, stosownie do postanowień wdrożonej u niego polityki bezpieczeństwa oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym.

2. Klient/Klientka mają w każdej chwili możliwość wglądu, korekty, aktualizacji, czy usuwania swoich danych osobowych zgromadzonych przez agencję.

3. `Celem usunięcia danych osobowych ze zbioru Administratora Klient/Klientka może skontaktować się z nim poprzez adres poczty elektronicznej biuro@b2bconnection.eu, bądź pod numerem telefonu: 536 142 190.