Polityka Prywatności – RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI – Polityka RODO

Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania danych osobowych przez naszą agencję w ramach strony www.b2bconnection.eu

Administratorem strony jest:
Agencja Marketingu Biznesowego B2B Connection Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, NIP: 7123310256.

Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail: biuro@b2bconnection.eu

§ 1

Definicje:
Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1. Administrator – Agencja Marketingu Biznesowego B2B Connection Sp. z o.o., NIP: 7123310256.
2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://www.b2bconnection.eu
3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

§ 2

Dane osobowe:
1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularza wysyłania wiadomości dostępnego na Stronie.
2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza wysyłania wiadomości przetwarzane są w celu odpowiedzi na zapytanie.
4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
7. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
○ prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
○ prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
○ prawo do przenoszenia danych,
○ prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
○ prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora